UNCHARTED DRAKES FORTUNE – PS3

Torrent Game Crack Full Download : http://tr.link/8YETx

Mirror Link : http://bc.vc/IUnyFCV

Hikayesini özetlemek gerekirse Nate ve Elena adlı iki karakter Nate’in ailesinden aldığı kordinatlara giderek bir atasının tabutunu çıkartır içinde Sir Francis Drake’in günlüğünü saklamaktadır. Sir Francis efsanevi altın şehir El Doradoyu bu günlüğe yazmıştır. İkili korsanlar tarafından saldırıya uğradıktan sonra Sully adlı karakter tarafından ikiside kurtarılır.

Sully ve Nate Elenayı bırakarak El Doradoyu bulma yoluna koyulurlar. Geldikleri yerde büyük bir altın heykel olduğunu öğrenirler fakat asırlar önce İspanyol askerleri bu heykeli başka bir yere götürmüşlerdir. Sully ve Nate eski bir Alman Denizaltısı bulurlar. Denizaltıda Sir Francis in günlüğünün eksik sayfasını bulurlar. Denizaltıdan çıktıklarında Gabriel Roman adlı bir rakip hazine avcısı ile karşı karşıya bulurlar. Gabriel Etoknavara tarafından yönetilen paralı askerler ve Endonezyalı korsanlarla birlikte takılmaktadır. Korsanlar ve askerler Eldoradoyu birlikte bulmak için çalışmaktadır.

Gabriel Sir Francisin günlüğünün parçasını alabilmek için Sully’i göğsünden vurur. Tam bu sırada Nate’in yanlışlıkla aktif etiği torpido denizaltıyı havaya uçurur. Nate bu sırada kaçar ve kendisini kurtarmaya gelen Elena ile karşı karşıya bulur. İkisi uçağa binerek İspanyoların heykeli götürdüğü Pasifik Adalarına giderler uçakları vurulunca Nate ve Elena ayrılmak zorunda kalır. Nate Elenanın gittiği yere doğru gitmeye başlar. Elenayı görür ve kaleye doğru gitmeye başlar. Kalede Sir Francisin yazdığı bir mesajı bulur.

Sir Francis’in kalenin kulesine gittiği yazmaktadır. Kuleye ulaşan Nate Edi tarafından yakalanır. Edi hazineyi yardım etmesinde talep eder fakat Nate kabul etmez ve daha sonrasında Nate Elena tarafından kurtarılır. Sir Francis kaçmaları için bir bot olduğunu söylesede Elena devam etmek istemektedir. İkili bir sahil kasabasına varır ve müzede bir defterde heykelin adanın içine taşındığını öğrenirler. Bu sırada Elena Sully’i görür Sully hayata kalmıştır. Sully Navaro ile kuzeydeki bir manastıra gitmektedir.

Nate ve Elena Sully’i takip etmeye başlar köprüdeki bir kazada Elena kamerasını atmak zorunda kalmıştır. Manastıra ulaştıklarında Sully’i kurtarmayı başarırlar. Sully’i aslında göğsüne yediği kurşundan Sir Francisin günlüğü ile kurtulmuştur. Yakaladığında yakalandıklarına yardım etmiş numarası yaparak hayata kalmıştır. Nate heykelin olduğu odaya ulaşır ama Gabriel ve Edi arasındaki konuşmaya kulak misafiri olur Gabriel Edi’nin Nate yakalayamamasında mutsuz kalmıştır. Hazineden alması gereken pay için görevini başarısızlığa uğratmıştır a ve buda Gabriel’ı mutsuz etmiştir. Edi ise adanın lanetli olduğunu ve adamlarının Nate dışında birisi tarafından öldürüldüğünü söyler Gabriel ise bu idalara inanmaz.

Bu sırada Nate ve Elena Manastırı aşarak daha büyük bir odaya gelmişlerdir ve burada Sir Francis’in cesedini bulurlar Nate yüzüğü orada bırakır. Oradan çıkarken Edi ile karşılaşırlar Edi ise canını kurtarmaya çalışmaktadır. Edi mutant insanlar tarafından kovalanmaktadır. Nate Edi’yi kurtarmaya çalışır fakat Edi ölür. Elena ve Nate kaçtıklarında kendilerini terkedilmiş bir Nazi Denizaltı üssünde bulurlar. Bir video kaydında Almanları ikinci dünya savaşında İspanyollar gibi heykeli bulduğunu fakat onlarında bu heykelin lanetli olduğunu düşündüklerini öğrenmişlerdir. Karşılaştıkları mutant yaratıklar aslında oraya yerleşen İspanyol kolonistcilerdir. Sir Francis heyelin gücünü bilmekte ve adada tutmaya çalışmaktadır. Bu sırada o mutant tarafından öldürülmüştür. Elena’nın yanına gitmeye çalışan Nate Gabriel ve Navaro taradından karşılanır.

Sully’le yaratıkları geçmeyi başaran Nate Gabriel’in heykele ulaşığını görür. Navaro Gabriel’in heykeli açmasında ısrarcı olur ve heykelin içindeki tozu içine çeken Gabriel mutasyona uğramadan Navaro tarafından vuruulur. Navaro helikopter ile heykeli taşımaya çalışırken yaratıkların saldırısına uğrar. Nate heykele atlar Elena ise yanlışlıkla helikopter pilotunu öldürtüp helikopterin kargo gemisin üstüne düşmesini sağlar. Nate hem Navaro hem de askerleriyle savaşmak zorunda kalır. Elena’yı kurtaran Nate helikopteri denize iter Navaro ayağına dolanmış ipi çok geç fark eder ve heykelde Navaro’da denizin dibine batar. Kısa bir süre sonra Sullt bir hız teknesiyle ortaya çıkar. Elena Nate yüzüğünü geri verir ve Nate’e bir hikaye borcunun olduğunu hatırlatır.

To summarize his story, two characters, Nate and Elena, keep Sir Francis Drake’s diary in his Outreut ‘s coffin, going to the coordinates he received from Nate’s family. Sir Francis wrote this log in the legendary golden city El Doradoyu. Both are attacked by pirates and then recovered by Sully.

Sully and Nate leave Elena to find El Doradoyu. Where they came from, they learned that there was a big golden statue, but the Spanish soldiers took this statue to another place centuries ago. Sully and Nate find an old German submarine. In the submarine they find the missing page of Sir Francis’s diary. When they leave the submarine they find a rival treasure hunter called Gabriel Roman. He is hanging out with mercenaries and Indonesian pirates led by Gabriel Etoknavara. Pirates and soldiers are trying to find Eldorad.

Gabriel shoots Sully in the chest to get Sir Francis’s diary. In the meantime, Nate’s mistakenly active ethics blows up the torpedo submarine. Nate escapes in this order and finds himself confronted by Elena. Two of them get on the plane and take the statue of the Spanish Islands to the Pacific Islands when the planes are shot Nate and Elena are forced to leave. Nate starts to go to where Elena goes. He sees Elena and starts to go to the castle. He finds a message written by Sir Francis in the castle.

It says Sir Francis went to the tower. He is captured by Nate Edi who reaches the tower. Edi demands the treasure to help but Nate does not accept it and is later rescued by Nate Elena. Sir Francis says that there is a boat for his escape, but Elena wants to continue. The couple arrive at a seaside town and in a museum they learn that the statue has been moved into the island. Meanwhile, Elena sees Sully, Sully is alive. With Sully Navaro, he goes to a monastery in the north.

Nate and Elena begin to follow Sully, and in an accident on the bridge, Elena had to shoot his camera. When they reach the monastery, they manage to save Sully. In fact, he was saved by the diary of Sir Francis, from the bullet that he ate in the chest. When he catches it, it is up to his life by pretending to be a helper. Nate reaches the room where the statue is, but he overhears the conversation between Gabriel and Edi. Gabriel was unhappy that Edi couldn’t catch him. He had failed his duties for the share he had to get from the Treasury and this made Gabriel unhappy. Edi says that the island is cursed and his men have been killed by someone other than Nate. Gabriel does not believe in these idols.

Meanwhile, Nate and Elena crossed the monastery and arrived in a larger room where they found Sir Francis’s body, leaving Nate there. Edi meets Edi while trying to save his life. Edi is chased by mutant people. Nate tries to save Edi but Edi dies. When Elena and Nate escape, they find themselves at an abandoned Nazi submarine base. In a video recording, the Germans found that they had found the statue like the Spaniards in the second world war, but they thought they were cursed. The mutant creatures they encountered were actually Spanish colonists. Sir Francis knows the strength of the lands and tries to keep it on the island. Meanwhile, he was killed by the mutant. He is greeted by Nate Gabriel and Navaro, who are trying to reach Elena.

She sees Sully and Nate Gabriel who succeeded in crossing the creatures reach the statue. Navaro insists on Gabriel’s opening of the statue, and Gabriel, who draws the dust inside the statue, is hit by Navaro without mutation. Navaro is attacked by creatures trying to move the statue by helicopter. Nate jumps to the statue, while Elena accidentally kills the helicopter pilot and drops the helicopter onto the cargo ship. Nate is forced to fight both Navaro and his troops. Saving Elena, Nate thrusts the helicopter overboard Navaro realizes the rope around the leg is too late and the statue sinks to the bottom of the sea in Navaro. After a short time, Sullt comes up with a speedboat. Elena Nate gives her back her ring and reminds her of Nateüs story.

Чтобы подвести итог своей истории, два персонажа, Нейт и Елена, хранят дневник сэра Фрэнсиса Дрейка в гробу «Outreut», идя в координаты, полученные им от семьи Нейта. Сэр Фрэнсис написал этот журнал в легендарном золотом городе Эль-Дорадою. Оба атакованы пиратами, а затем вызваны Салли.

Салли и Нейт покидают Елену, чтобы найти Эль-Дорадою. Откуда они пришли, они узнали, что есть большая золотая статуя, но испанские солдаты взяли эту статую в другое место много веков назад. Салли и Нейт находят старую немецкую подводную лодку. На подводной лодке они обнаруживают недостающую страницу дневника сэра Фрэнсиса. Когда они покидают подводную лодку, они находят соперничающего охотника за сокровищами по имени Габриэль Роман. Он болтается с наемниками и индонезийскими пиратами во главе с Габриэлем Этокнаварой. Пираты и солдаты пытаются найти Эльдорада.

Габриэль стреляет Салли в сундук, чтобы получить дневник сэра Фрэнсиса. В то же время ошибочно действующая этика Нейта взрывает торпедную подводную лодку. Нейт убегает в этом порядке и оказывается перед Еленой. Двое из них садятся в самолет и берут статую испанских островов на островах Тихого океана, когда снимают самолеты. Нейт и Елена вынуждены уходить. Нейт начинает идти туда, куда идет Елена. Он видит Елену и начинает идти в замок. Он находит сообщение, написанное сэром Фрэнсисом в замке.

В нем говорится, что сэр Фрэнсис отправился в башню. Он захвачен Нейтом Эди, который достигает башни. Эди требует, чтобы сокровище помогло, но Нейт не принимает его и позже спасена Нейтом Еленой. Сэр Фрэнсис говорит, что есть лодка для его побега, но Елена хочет продолжить. Пары прибывают в приморский город, и в музее они узнают, что статуя была перенесена на остров. Тем временем Елена видит Салли, Салли жив. С Салли Наваро он отправляется в монастырь на севере.

Нейт и Елена начинают следовать за Салли, и в аварии на мосту Елене пришлось снимать его камеру. Когда они достигают монастыря, им удается спасти Салли. Фактически, он был спасен от дневника сэра Фрэнсиса, от пули, которую он съел в сундуке. Когда он ловит его, это зависит от его жизни, притворяясь помощником. Нейт доходит до комнаты, где находится статуя, но он подслушивает разговор между Габриэлем и Эди. Габриэль был недоволен, что Эди не мог его поймать. Он не выполнил свои обязанности за долю, которую он должен был получить от Казначейства, и это сделало Габриэля несчастным. Эди говорит, что остров проклят, а его люди были убиты кем-то другим, кроме Нейта. Габриэль не верит в этих идолов.

Тем временем Нейт и Елена пересекли монастырь и прибыли в большую комнату, где нашли тело сэра Фрэнсиса, оставив там Нейта. Эди встречает Эди, пытаясь спасти ему жизнь. Эди преследуют мутанты. Нейт пытается спасти Эди, но Эди умирает. Когда Елена и Нейт убегают, они оказываются на заброшенной базе подводных лодок. В видеозаписи немцы обнаружили, что они нашли статую наподобие испанцев во второй мировой войне, но они думали, что они были прокляты. Мутантные существа, с которыми они сталкивались, были фактически испанскими колонистами. Сэр Фрэнсис знает силу земель и пытается удержать его на острове. Между тем, он был убит мутантом. Его приветствуют Нейт Габриэль и Наваро, которые пытаются добраться до Елены.

Она видит, как Салли и Нейт Габриэль, преуспевшие в пересечении существ, достигают статуи. Наваро настаивает на открытии Габриэлем статуи, и Габриэль, который рисует пыль внутри статуи, попадает в Наваро без мутации. Наваро атакован существами, пытающимися переместить статую на вертолете. Нейт прыгает на статую, а Елена случайно убивает пилота вертолета и бросает вертолет на грузовой корабль. Нейт вынужден сражаться с Наваро и его войсками. Сохраняя Елену, Нейт набрасывает вертолет за борт. Наваро понимает, что веревка вокруг ноги слишком поздняя, ​​а статуя опускается на дно моря в Наваро. Спустя короткое время Суллт придумал скоростной катер. Елена Нейт возвращает ей кольцо и напоминает ей историю Нейтеуса.

http://tr.link/8YETx

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*